LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL ••• Közreadja Tillmann J. A.

tillmann hanna_ir_2018 Tillmann Hanna: Írás, 2018.

EGÉSZ 1. „Minek minden ízei, részei együtt- vagy megvannak, egy összességet tesznek, mi csonkítva, vagy valamely alkotó részétől megfosztva nincs.” (Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 2. „Lehetetlen fölérni ésszel, aminek a közepe / Hiányzik, de minden keretfoszlánya föltalálható.” (Erdély Miklós szíves közlése)

EGYETEMES EGYENLŐSÉG Általánossá vált ábránd, ami az antropológiai adottságoknak és a hétköznapi tapasztalatnak egyaránt ellentmond. A közhiedelemmel ellentétben nem keresztény eredetű koncepció, amit az Evangélium a tálentumok különbözőségéről szóló tanítása egyértelműen tudat. Kialakulásának mégis forrása, lévén eredete az Isten előtti egyenlőség – ami aztán a jogi egyenlőségig át az egalitárius szocializmus, majd a kommunizmus véres ködébe vezetett.

GYOMOR Az állati testekben levő, különösen a hasüregben fekvő s bőrtömlőhöz némileg hasonló belrész, mely a lenyelt eledeleket magába veszi és megemészti, azaz tápszerré változtatja, a többi használhatlan salakot pedig a végbélen kitakarítja (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ÍRÁS 1. betűvetés 2. A Szentírás rövid alakja. 3. Alkotótevékenység, mely „kijavít, helyreigazít, a lét töredezettségét próbálja meg elrendezni, összefüggővé tenni. (Tompa Andrea szíves közlése)

KALÁN Eszköz, mely kerekded vagy hosszúkás homorú részből, és hosszabb vagy rövidebb nyélből áll, s híg vagy kásás testek keverésére, merítésére, s az evőnek szájába adására szolgál. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KERESZTÉNYNEMZETI KATYVASZ Szánalmas modernista szinkretizmus a Ká-medencében. Itt imádják hívek a turult, az Árpádok griffmadarát mint a Szentlelket, és Emesét, a magyarok mitikus ősanyját. Ez a magyari kereszténység felekezetek fölötti.” (A Neue Zürcher Zeitung szíves közlése /2012. 12. 10./)

KIMŰVELT KORLÁTOLTSÁG A butaságnak az ismeretek bőségével burkolt fajtája, amely nem könnyen ismerszik fel a képzettség álcahálója alatt. Az eleve korlátolt kiindulásból éppúgy adódik, mint a körülmények mellőzéséből, vagy következtetések rövidzárlatából.

KIVILÁGOSÍT Világot szétsugárzó, illetőleg égő, lángoló test által világossá tesz valamely tért. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

NEMZETI HULLADÉKKEZELŐ 1. Az össznemzeti végtermék eltávolításáról gondoskodó intézmény. 2. A Nemzeti Gondolatnak az Örök Visszatéréssel történő intézményesült találkozása.

MOSOLY Azon különös kedélyi tünemények között, melyek a nevetés neme alá tartoznak, legmérsékeltebb nyilatkozat, s mint olyan bizonyos gyöngédséget, finomságot, simaságot fejez ki, még akkor is, midőn némi visszatetszésből, gúnyból ered. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

VERSENYSPORT 1. A szociáldarwinizmus jegyében szervezett szórakoztatóipari ágazat. 2. az értelmes testmozgás indusztrializált ellentéte: „Az értelem az atlétává nevelést, mint a testnek a lélek nélkül történő kezelését elutasítja, és kerüli az úgynevezett versenyszerű testnevelés egészét, mert az a lélek értelmi fénye ellen lázad.” (Hieroklész szíves közlése)  3. A test templomának versenyistállóvá változtatása.

COPYRIGHT Tillmann & Tillmann

MEGJELENT: Vasárnapi Hírek  / Szép Szó 2018. november 24

Reklámok

LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL Közreadja Tillmann J. A.

Tillmann Hanna_Klaris_2018

Tillmann Hanna: Kláris

BOTRÁNY Azon cselekvés, illetőleg erkölcsi kihágás, rossz példa, mely másokat bűnre ingerel, s ezáltal a jobbakban boszonkodást, utálatot gerjeszt (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

DIALEKTIKA A logosz ingamozgásán alapuló, antik eredetű elmetechnika, mely egy gondolat kibontakozásának lendületében már számot vet az ellenirányú elgondolás lehetőségével, és annak dinamikáját is működni engedi. A gondolkodás így nem válik egyoldalúvá, elkerüli a szélsőséges pozíciók egyoldalúságát és megőrzi mozgalmasságát, amit a végletek közti feszültség táplál.

HANGYA Különféle nagyságú és színű, de jobbára fekete, vagy feketés féregnem, mely seregesen, és részént a föld alatt, részént föld felett él, s folytonos sürgéséről, gyorsaságáról és munkaságáról ismeretes. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KÉSŐKAPITALIZMUS A leftista sci-fiből szélesebb körbe leszármazott fogalom, mely egy fensőbbséges, jövőbe vetített kilátópontról vél visszatekinteni.

KLÁRIS Eredetileg kőnemű test, mely szétágazó fának alakjában a tenger fenekén találtatik, s bizonyos férgek műve, melyek azt lakjukul rakosgatják öszve. Színe fehér vagy vörös, igen ritkán fekete. Ezen kőnemü testből az emberi műipar apró golyócskákat alakít, melyeket különféle ékességül használni, jelesen felfűzve nyakdíszül viselni szoktak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

LÉTKÉPLET 1. A létünk alapjait megjelenítő kiábrázolás. Képszerű megjelenítése a világvonatkozásunknak, amely egyébként nem nyilvánvaló, a szemek előtt magától nem mutatkozik meg. Láthatóvá kellő távlat, megfelelő formára hozott megjelenítés révén válik. 2. Csillag, kereszt, mandala.

MERÉNY Jelenti az akaratnak elszántságát, melynél fogva valamit, nagy akadályok és nehézségek daczára, tenni bátorkodik, nevezetesen, midőn valamire vállalkozik. Használtatik rossz értelemben is, különösen a latin attentatum szónak megfelelőleg. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

NEMZETI VÁGTA 1. Kísérlet a Hősök terének lótrágyával történő termékennyé tételére. 2. Reklámagyból sarjadt hazaffyas szórakoztatóipari termék. 3. Előrehaladás a Létezés Magyar Lejtőjén.

NÉPEGYHÁZI ÍZLÉSTELENSÉG 1. (általán) A keresztény magaskultúra lealacsonyodásának közbenső fázisa a pop felé vezető úton 2. (zenében) A falusi kántorok közreműködésének köszönhető „takonyhúzó népének”. (K. Róbert szíves közlése) 3. (építészetben) A neogótikus harmatlagosságok székelykapukkal történő társítása.

PANG Folytonos veszteg állapotban van, hatásának, működésének alig adja jelét, csak imígy, amúgy teng, a kellő mozgalom hiánya miatt romlik, fogy, vész. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

•••

MEGJELENT: Szép szó / NÉPSZAVA 2018. 09. 15.

Copyright Tillmann J. A.

Leletek A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL — Közreadja Tillmann J. A.

Tillmann Hanna: Lehasznál, 2018.

ALMA Közismeretű, s igen sok faju gyümölcsnem, melynek ötrétü magtartója hússal van köröskörül bevonva.(Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

BEHAZUDJA MAGÁNAK Az önáltatásnál erősebb, a jelenség leggyakoribb formáját jobban megragadó kifejezés. Akárcsak a német Taschenlüge (zsebhazugság), az aktus akaratlagos és ádáz jellegét emeli ki.

CSÓK Valamely testnek szelid illetése, nyomása, öszvecsuporított s félig nyilt ajakkal, szeretet, gyöngédség, vagy tisztelet jeléül. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ÉN 1. (nyelvtan) Egyes szám, első személy. 2. (egológia) Az éntúltengésben szenvedő egyedek kizárólagos vonatkoztatási pontja. 3. (filozófia) „Homályos fogalom, amennyiben egyáltalán fogalom. Teológiai, filozófiai és pszichológiai köd veszi körül.” (Vilém Flusser szíves közlése)

K. KORSZAK 1. Némelyek által Csermanek János mozgalmi nevével fémjelzett, Reálisan Létező Cocializmus 33 éves, az akasztásoktól a széthullásig terjedő időszaka. 2. Szóhasználat, amely a néven nevezéssel egy alávaló szovjet birodalmi helytartó emlékének hódol.

KOCSONPORALOM A lopvanőszök közől való növényfaj, s gömbölyűded vagy más formáju növés a kiszáradt fákon.

KULTURÁLISAN KÓDOLT KORLÁTOLTSÁG Nagyobb népcsoportok azon sajátosság, melyben szerencsétlen tényezők sokasága folytán az elgyengült elmeműködés mintázatai váltak meghatározóvá.

LÁTÁS A szemeknek azon sikeres működése, midőn valamit úgy fognak föl, hogy azt a lélek észre vegye. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

LEHASZNÁL Ökológiai megfontolásból, anyagi kényszerből, vagy sajátos kulturális kondicionáltság (pl. sváb) folytán tárgyakat (eszközöket, ruhákat) a végsőkig nyűve használatban tart.

NEMZETI RÉS 1. Az univerzális horizont lokális hasadéka 2. „A nemzeti prés / kinyomja verseink / kinyomja szemünk / s marad a helyén / jókora rés” (Sziveri János szíves közlése)

VÁLASZT Eszközli, hogy ami akár anyagilag, akár erkölcsileg bizonyos egészet, egységet, vegyüléket képezett, vagy egymással közvetlenül érintkezett, ugyanaz két vagy több különrészre, darabra, tagra stb. váladjon, szakadjon, oszoljék, egymástól távolodjék stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

 

MEGJELENT Szép Szó 2018.06. 17.

COPYRIGHT Tillmann

Leletek a NOMÁD NAGYSZÓTÁRból —– Közreadja Tillmann J. A.

A GONDOLAT DALLAMA Az elgondolás vivőárama, amely a nyelven át, mintegy minden nyelv alatt és azon túli területeken is hullámokat vet.

BÖLCSELKEDIK 1. Elveket állít, s azok szerént rendezi ösméreteit, melyeket az ész és tapasztalat vezérfonala után indulva összegyüjtött, vagyis a szoros értelemben vett bölcsészetet gyakorolja. 2. Álokoskodásokkal, szőrszálhasogatásokkal bibelődik, holmi elméleti hamis fogásokkal a valót más szinbe öltözteti, elferdíti. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

FEJHALLGATÓ Okcidentális hangfátyol, ami használója elméjét zenehallgatás örvén lefüggönyzi és elszigeteli környezetétől.

HARMAT Azon gyöngéd nedv, mely gyakran napnyugat után és nap kelte előtt apró cseppekben a növényeket vagy a szabad ég alatt levő egyéb testeket is ellepi. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

JEL 1. Taglejtés által nyilatkozó cselekvés, szenvedés vagy állapot, mely által másokat valamire figyelmeztetünk. 2. Rendkivüli tünemény, melytől valamely eredményt várunk vagy gyanítunk. 3. Nyoma valaminek, melyből kitünik, hogy valami történt. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 4. Az hogy mi válik jellé, érzékenységünk nívójától függ. (Szabó Lajos szíves közlése)

KONTÉNER 1. Semmitmondó tárló- és szállítóeszköz, amely „sehová sem tartozik, bármi lehetséges beleillik. Ezért a legjobban konténerek illenek a konténerekbe. Semmi sem érhető el másként, semmi sem tud már elérni bennünket másként mint általa. Tárgyak, állapotok, élőlények, személyek: mindenféle kicserélhető funkciók, jelentések, megmutatkozásmódok, jogok; az átmenetiség végnélkülisége.” (Hannes Böhringer szíves közlése)

KOMOR Kinek kedélye valamely kedvetlen érzelem által le van verve, mi rendesen a fejnek s deréknak meghajlása, s a szemeknek forgatása és földre szegezése által jelentkezik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KÖLCSÖNÖS IGNORANCIA 1. Eltérő kiindulópontokból eredő, és mégoly konzisztens következtetések mellett is előálló helyzet, ami a kultúrák és szubkultúrák sokasága folytán, továbbá a figyelem végessége révén elkerülhetetlenül bekövetkezik. 2. A másféle és az egymással való érintkezést egyaránt kilátástalannak tekintő kvalitások békés egymás mellett élése.

LÉGGOLYÓ Légellenes anyagból készített golyó, mely könenynyel vagy vékonyított léggel megtöltve magasra száll, s nagyságához képest kisebb vagy nagyobb terhet bir. Feltalálói a Mongolfier testvérek voltak 1782. évben. Utóbb ilyféle golyókat nagyobb terjedelemben készítettek, s hozzájok kötél által kis könnyü hajócskát függesztettek, a golyóval felszállani vágyó emberek számára. Ezen készület egészben véve léghajónak neveztetik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

LITURGIKUS ÉNEK Mélységes mélyből fakadó, évezredeken át formált, halkult és finomodottt üvöltés, amely képes arra, hogy átjárja a Föld és Ég között feszülő végtelen kiterjedést.

LÉLEKNYUGALOM A kedélynek azon állapota, midőn semmi kellemetlen érzelem által nincs megháboritva, különösen mely azon öntudatból ered, hogy erkölcsi kötelességeinket lehetőleg teljesítettük. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

POSZTGRADUÁLIS ÖNKÉPZŐ A magasabb iskolák után következő folyamatos képzésforma, melynek időtartama jó esetben az élet végéig tart. Nem irány- és céltalan, de nem is az ún. általános műveltségre irányul; a graduális grádicsok emelkedő íve mentén öntevékenyen alakítható pálya.

RÖVIDNADRÁG 1. (férfiviselet) A szőrös lábak közszemlére tételére alkalmas ruhanemű a nemi rivalizálás és/vagy a nemi semlegesedés jegyében. 2. (női viselet) formás esetben ún. hot pant. Minden más esetben merénylet a szem ellen. 3. (szimbolizmus) Hódolat a nyárnak.

VARÁZS Bűbáj, vagyis rendkivüli, meglepő erőhatás, és tünemény, melynek oka a babonahitüek szerint megfoghatatlan, természetfölötti, s azt valamely titkos szellemi lénynek, nevezetesen, ördögnek, boszorkánynak, tündérnek stb. kell tulajdonitani. Ide tartoznak a különféle szemfényvesztő műtételek, kuruzslások, megrontások, igézések stb. Szelidehb s átvitt ért. titkos erő, mely kellemes, bájos módon lepi meg a kedélyt, elragadja s magához vonzza a lelket, pl. rendkivüli női szépség, szívhez szóló zene, kies vidék stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

VILÁG 1. (filozófia) A Föld és Ég, isteniek és halandók együvé válásának tükörjátéka (Martin Heidegger szíves közlése). 2. (poétika) Képek, szagok, ízek, / Szavak, […] / Emberek, állatok, tárgyak, színek és más egyéb, / Elmúló, elillanó dolog […] emléke. (Borbély Szilárd szíves közlése) 3. (grammatika) A megnevezhetetlen, fölfoghatatlan és kimondhatatlan teljesség úton-útfélen emlegetett tulajdonneve.

•••

MEGJELENT: MŰÚT 2018.04.04  http://www.muut.hu/?p=27757

COPYRIGHT Tillmann & Tillmann

Leletek a NOMÁD NAGYSZÓTÁRból —– Közreadja Tillmann J. A.

Tillmann Hanna_Fejhallgato_2018

Tillmann Hanna: Fejhallgató

ÁLLATBARÁTSÁG Az emberség egyik ismérve. Kivált emberbarátságtalan korok és kultúrák közepette nyilvánul meg. Globálisan most mintegy 400 millió kutya és 600 millió macska tanúskodik róla. Kétségtelen, hogy olykor egy kis prémes ragadozó (Ottlik Géza) is okot adhat a reményre.

GYEPMESTER Rendőrségi személy, kinek kötelessége a döglött barmokat eltakarítani, vagy a ragályos nyavalyákban sinlődőket, pl. taknyos lovakat, továbbá dühös vagy uratlan csavargó ebeket kipusztítani, árnyékszékeket kitisztogatni stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ESEMÉNYHORIZONT 1. (kozmológiai) Olyan határfelület, amin túlról jelek már nem érnek el a megfigyelőhöz. Az eseményhorizont mögött elinduló fénysugarak soha nem lépik át az eseményhorizontot. 2. (hétköznapi) A médiafelületekből és hírhordalékokból képződött kaotikus torlasz, amely megakadályozza a látóhatár tágasságának tekintetbevételét.

ÉNEK Hangok kellemes változása, majd magasabban, majd mélyebben lebegése, melyek öszvesen valamely egészet képeznek (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

FEJHALLGATÓ Okcidentális hangfátyol, ami használója elméjét zenehallgatás örvén többé-kevésbé izolálja, lefüggönyzi és elszigeteli környezetétől.

HAZAÁRULÁS Gonosztett, mely általán a haza érdekeit veszélyeztető alattomos vagy nyilvános cselekvésben áll. Árulásnak mondatik betüszerénti értelemben, mennyire a gonosztevő a hazát áru gyanánt tekinti, s az ellenféltől gonosztetteért jutalmat kap vagy legalább remél. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KEDVES VEZETŐ Akin csüggenek, lesik szavait. Hívei és ellenfelei minden mondatát megcsócsálják, ízlelgetik. Értelmet keresnek benne. Megtisztelik azzal, hogy a nevén nevezik. Várnak tőle valamit. Mintha volna benne bármi.

KORNIS A tarnicsok neméhez tartozó növényfaj; virágai kocsonyásak, ellenesek, bokrétái harangformák, ránczoltak, ötmetszésűk, levelei szálasak, tompák. Virága kék, belül homályos, sárgával vagy fehérrel pettegetett; máskép: kornisfű.(Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

NEMZETI GONDOLAT 1. (tudásszociológiai) Sajátos elmeműködés, mely csak esetlegesen érintkezik a a józan ésszel. Minden határon túlmenő hajlékonysága folytán magasabb fokon és posztokon olykor a hazaárulással esik egybe. 2.(intézménytörténeti) Mélymagyar elmefejlemény, amely a Nemzeti Dohányboltban találta meg legmagasabb kifejezésformáját.

TETÜ 1. (Több tájon divatozó kiejtéssel TETŐ.) Csunya féregnem, melynek hat mászólába, egy árhegyü szilárd sziványa, fonaldad csápja és lapos fara van.(Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 2. (Tattoo ejtsd: tetű) 1. A testekre festett tetűket telepítő turistabarát – english friendly – tetovátorok cégtáblafelirata.

 

MEGJELENT: SZÉP SZÓ / VASÁRNAPI HÍREK 2018.03.18.

COPYRIGHT Tillmann & Tillmann

Leletek a NOMÁD NAGYSZÓTÁRból —– Közreadja Tillmann J. A.

 

 

 

Tillmann Hanna: Enteriőr patkánnyal

 

ARÉNA 1. Gladiátorok, pankrátorok, führerek és a plebsz találkahelye 2. A mindközönséges tömeg emelkedett önmegnyilatkozásához illő horpadás 3. Nemzeti Árnyékszék (Baranyai Levente szíves közlése)

CSIKLANDIK Az illetésre, ingerlésre, izgatásra vegyes érzés támad valamely részén a testnek, vagy állapotán a léleknek. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

IGAZSÁGOSSÁG 1. (általán) Így nevezzük „az arra való hajlandóságot, hogy viselkedésünket alávessük az igazolhatóság mércéjének.” (Robert Spaemann szíves közlése) 2. (történeti) A legfőbb görög erény a személyközi viszonyok terén.

JÁCZINT Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje nincs, bokrétája vagy töltséres vagy gömbölyü, vagy harangdad. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ÖKUMENIKUS ŐRÜLTSÉG Posztmodern politikai szeánszok során, keresztény emlékfoszlányok örvén előálló állapot, melyben fel- és levitézlett papok és híveik szenvednek, miközben a hely ártó szellemeinek, mindenféle megvezetőknek szolgálnak.

PATKÁNY A güzmölő állatok neme alá tartozó köz ismeretű, utálatos állatfaj; farka hosszú, szine barna, fekete, de vannak szürkék, pejek s néha fehérek is; házakban, pajtákban, kamarákban, malmokban, hajókban stb. szeret lakni. Minthogy ezen állatfaj undok és büdös, nevének gyökét azon rokonhangu és gyökü szókkal tehetni rokonságba, melyek rondát, undokot, büdöset jelentenek. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

REND 1. A szabadság – tanácstalanság – szédület háromságának tapasztalata nyomán adódó felismerés. 2. A mindenség magasabb és alacsonyabb mintázatainak belátása és alkalmazása. 3. (Az előbbiekkel kapcsolatos imperatívusz, vö.:) „Rendnek kell lennie a megjelenítőben”. (G. W. Leibniz szíves közlése)

SZÁJ A felső és alsó állkapcsok közé szorított, s az ajkak, mint ajtó által kinyitható és bezárható öböl, mely magában foglalja a nyelvet, a fogakat, az inyeket, s melyen az étel ital bemegyen a lélekzet ki s be jár, és a hangok kinyomulnak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

SZOFISTA 1. (antik) olyan szolgáltató, aki a megbízója számára érvekkel, valamint ékesszólással szolgál; fizetség fejében érveket ad valami/valaki ellen vagy mellett. 2. (modern) A tudateltérítés iparában dolgozó szakmunkás, aki sokadmagával együtt hivatásszerűen vesz részt „a közgondolkodás alakításában, hogy manipulálják, kizsákmányolják és ellenőrizzék azt”. (Marshall McLuhan szíves közlése).

VALÓ Nem ál, nem tettetett, nem hamis, hanem az, aminek lennie kell, vagy olyan, amily ennek mutatkozik; igazi, hiteles. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Leletek a Nomád Nagyszótárból — Közreadja Tillmann J. A.

Tillmann Hanna: Énekesmadár

CSODÁLKOZÁS 1. A világ, a lények és tények létére való ráébredés során érzett általános ámulat. 2. Szenvedő lelki állapot, midőn az ember valamely rendkívüli, meglepő, váratlan, megfoghatatlan, természetfölöttinek látszó eseményen, látványon elbámul, annak a körülményekkel összefüggését fel nem fogja. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

DISKURZUSGETTÓ A szellemi és kevésbé szellemi élet szétdifferenciálódása folytán kialakult zárvány, amelyben élvezik „a vélemény komfortját, a gondolat kényelmetlensége nélkül.” (J. F. Kennedy szíves közlése)

HAJNALHASADÁS Midőn a felkelendő nap sugarai a láthatárhoz közeledvén, mintegy széthasítják az éji sötétséget. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KOZMOPOLITA 1. Világpolgár – Kamerunban nem kevésbé mint Közép-Európában. 2. Aki azt mondja magáról „a kozmosz a hazám” (Szókratész szíves közlése). 3. Antiszemita agyhalálnokok körében a zsidó szinonimája.

KÖD Vizenyős, a hűs vagy hideg levegő által sűrűvé tett s ennél fogva látható gőztest a föld színéhez közel, mely a levegőt többé-kevésbé homályossá teszi, s ha magasra száll, felhő a neve. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ÉNEKES MADÁR 1. A dinoszauruszok távoli, dalos leszármazottja; nemcsak az ember fülhallásának fejlesztője, de mindenféle művészetnek is forrása. Fajonként változóan gazdag hang- és dallamkészletével részint revírjét keríti körbe, részint párkeresést folytat. 2. „Hangja zenéhez hasonlóan hat gondolataim áramlására és irányára. Felemel és felderít. Inspiráló. Lelkemet gyógyító légáram. Elixír a szememnek & minden érzékemet fiatalító forrás. Minden órát örök hajnallá változtat.” (Henry D. Thoreau szíves közlése)

NEMZETI DOHÁNYBOLT 1. (eszmetörténet) A „nemzeti gondolat” legmagasabb, mélységéhez és jellegéhez leginkább méltó formája. 2. (tudásszociológia) Az intézményesült álnokság úton-útfélen fellelhető példája. 3. (kriminológia) A Nemzeti Bűnszövetkezet leányvállalata.

MENNYKŐCSAPÁS Azon csapás, melyet a villanynyal terhelt felhőből ropogva lesurranó égi tűz valamely testre teszen. Képes kifejezéssel, véletlen bal esemény, mely az illetett ember egész valóját megrázza, lelki erejét, és kedélyét mintegy földre sújtja. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

•••

MEGJELENT VASÁRNAPI HÍREK 2017. 11.05.

COPYRIGHT Tillmann & Tillmann

LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL  —— Közreadja Tillmann J. A.

 

Tillmann Hanna: Kocsonya

 

ALSZIK Az állati nyugalom, vagy tétlenség azon állapotában van, midőn az érzékek legalább külsőleg mintegy működési szünetet tartanak, s a lélek csak homályos, zavart öntudattal bír. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

DIGITÁLIS SÁBÁT 1) A hálón való függés felfüggesztése egy szombat vagy egy szombatév, vagy -évszak, avagy akárcsak egy napszak erejéig. 2) Az elszakadás szabadságában előálló helyzet, amelyben megtapasztalható a függetlenség és ellenőrizetlenség eredeti létállapota.

CSILLAG 1) Világító égi test, melynek szétágazó sugarai mintegy reszketve tűnnek a szemekbe. 2) A lovak homlokán levő fehér vagy más kitűnő folt vagy köröcske. 3) A szerelmesek nyájas szólítása. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KAZAHSZTÁNI KULTÚRHÁZ 1) A Duna bal partján zátonyra futott alkotmány – hivatalos nevén Nemzeti Színház – lényegi karakterisztikuma és valódi neve. A giccs és a galádság korszakos koalícióját kidomborító kvalitásában a szánalmas szocialista formaérzék és a félázsiai eredetfelfogás hatása mutatkozik meg. 2) Nemzeti áhitatok és hazafias szeánszok, továbbá teátrális előadások helyszínéül szolgáló építmény.

KOCSONYA Enyv gyanánt megsűrösödött nedv, vagy némely növényekből kifakadó enyvszerű nedvek. Szorosb ért. némely kifőzött húsok meghült és megsűrödött leve. Fő tulajdonsága, hogy öszveragad, a másik, hogy reszketeg. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KÁRPÁT-MEDENCEI KORLÁTOLTSÁG 1) A sztyeppei tágasság hosszas tapasztalatához képest beállott körülhatároltság 2) Az előbbi helyzet felülmúlása híján előállt kilátástalanság, tér- és távlathiány. 3. (veretes változatban) „A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely…” 4) Olyan mentális és kulturális métely, melynek centrális erőterében „az ország a saját tengelye körül forog”. (O. V. közlése)

KATTANHOLGYOMÁL A holgyomálok neméhez tartozó növényfaj; szára felálló, ágas, borzas; levelei nyeletlenek, láncsásak, fogasak; csészepikkelyei tágak, borzasak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KULTÚRKRITIKUS 1. (általán) Kritikus a környező kultúrával szemben (olykor olyannyira, hogy heves viszonyulása annak negatív lenyomatává teszi). 2.(nemzeti) Olyasvalaki, akinek kifinomult, kritikus elképzelései mellett ún. nemzeti eszméi vannak. Aztán a futballisták, katonák és más emelkedett elmék oldalán találja magát, mert ellenszenvei és egyéb gyengeségei elragadják. És nemhogy azt nem veszi észre, mennyire megvezették, de azt sem, hogy a furkóság förtelmének fejlesztését szolgálja.

LÁTHATÁR Azon körvonal a földön, melyet a köröskörül mintegy aláereszkedő ég látszik képezni, midőn valamely szabad téren körülnézzük magunkat. Átv. ért. azon határ, meddig az észnek ereje s belátása hat. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

 

MEGJELENT Szép szó / Vasárnapi Hírek 2017. 07.08.

COPYRIGHT Tillmann Hanna, Tillmann J. A.

LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL   —– Közreadja Tillmann J. A.

TURULKOLA

Csáki László,

Szilágyi Kornél,

Szolnoki József

munkája

ANDALGÁS A lélek, illetőleg kedély azon állapota, midőn andalog, vagyis merengő gondolkozással, gyöngébb érzelmekkel, sejtelmekkel foglalkodik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

BÖLCS 1. Oly dolgokban jártas, melyeket nem mindenki tud, ért. Különösen oly ember, ki a gyakorlati életben eszélyes, ildomos, mennyiben a czélhoz vezető czélirányos eszközöket ismeri, s azokat cselekvéseiben alkalmazza. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 2. Olyasvalaki, aki „számára semmi sem idegen és megközelíthetetlen. Hordóját bárhová képes elgurítani. Mindenütt otthon van, világpolgár. Az emberek rúghatják vagy üthetik, a hordót ütik, amibe visszahúzódott, őt nem érik az ütések, ő rendíthetetlen.” (Hannes Böhringer szíves közlése) 3. Az antik filozófus számára elérendő – és többnyire elérhetetlennek tekintett – eszménye.

ELGONDOLÁS Az észnek valamely tárgy fölötti jártatása, valaminek fontolóra vevése, tartós, folytonos gondolás. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

FŐFURKÓ Turbózászlódíszben, kreténjei és őrzői kíséretében mutatkozó korszakos kolbásztöltő. 

GANAJ Az állatok által megemésztett eledel salakja, mely a végbeleken kimegy. Az aljas szar szónál tisztességesebb, a bélsárnál pedig aljasabb kifejezés (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

INTÉZMÉNYI INERCIA Az a tehetetlenségi tényező, minek folytán egy fennálló mintegy lendkerék módján önnön csapásán halad. Rendeltetése változása vagy megszűnése ellenére is fennállásra törekszik.

KEDÉLY Szerencsésen alkotott és kapva kapott s általán elterjedt új szó. Jelenti az embernek mind lelki mind érzéki összes vágyó tehetségét vagyis inkább állapotát, indulatját, melyben az akarat a vágyakkal jő küzdésbe, azaz a kül- vagy bel érzékekre ható benyomások az embert akaratlanul is magokkal ragadják. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

ORBANITA OLIMPIA 1) A Furkókirály szotyizás közben szárba szökött fantazmája saját ürességének ki- és arénái betöltésére. 2 A világnemzet világraszóló vágyálmának bombasztikus víziója és bombabiztos blamázsa. 3) Az olimpia ókori eszméjének hírbe hozása és megcsúfolása.

ÖNKÉNY 1. (általán) Az akaratnak azon neme, melynek cselekvési rugóit, ösztöneit egyedül saját vágyai, saját céljai teszik, mely által valaki saját kényét, vagyis kéjét követi. 2. (különösen) Cselekvésmód, mely által valaki oly ügyben is saját véleménye, és akarata szerént rendelkezik, melyhez másoknak is szólási, beavatkozási joguk volna. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

TURULKÓLA 1. (általán) Nemzeti elmeserkentő, szénsavas történetitudat stabilizátor 3. (eredetileg) „A ‘varázsitalt’ lezárható agyagedényben hordozták. Ez segítette őket útjuk során, megóvva a betegségektől, erőt adva a hosszú úthoz és hitük szerint ‘a szellemek erejével’ ajándékozva meg a horda minden tagját. A köztudottan jószívű ősök portyázásaik alatt idegen népekkel találkozva, azok szemében betegséghez hasonlító félelmet látván udvariasan kínálták meg a gyógyító itallal amazokat, köll-e? kérdéssel kísérve. Így magyarosodott az évszázadok során a kell-e?, köll-e?, köll-a? szavakon át a kóla elnevezés”. (Csáki László, Szilágyi Kornél, Szolnoki József szíves közlése)

LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL  —- Közreadja Tillmann J. A.

Tillmann Hanna:

Mi jól érezzük itt magunkat

A LÉTEZÉS MAGYAR LEJTŐJE 1. Kies völgyekbe, tarka kultúrtájon keresztül vivő, kedves, de gyakrabban kedvetlen emberek között vezető kalandtúra útvonala. 2. A „létezés magyar minőségét” (O. Viktor) megjelenítő pályagörbe. 3. A Nemzeti Vágta haladásának valódi helye.

HALAK Így neveztetnek mindazon vizi állatok, melyeknek piros, hideg vérök van, uszószárnyakkal birnak, s kopoltyú által lélekzenek. A csillagászoknál jelenti a barkör tizenkettedik jegyét, melyet az égtekéken, naptárakban stb., két hal által ábrázolnak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

MUZULMÁNIA 1. Többé vagy kevésbé módosult tudatállapot, melynek hatására hívei kezdetben Jeruzsálem, majd később a mekkai meteorit felé hajlongtak ill. hajlonganak. 2. A „világtörténeti plágium figyelemreméltó esete” (Franz Rosenzweig szíves közlése) 3. A nyugat-keleti dívántól az apokaliptikailag korrekt diskurzusig húzódó vakfolt, mely békésnek, egzotikusnak és poetikusnak mutatkozik. 4. Az iszslamasztika forrása.

NÁTHA Kóros állapot, midőn meghülés vagy kipárolgás megakadályozása miatt bizonyos nedvektől az orr bedugúl, néha a mell és torok elfogúl. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

NEMZETMEGVEZETŐ  1. A vezér, akire nemzeti ember, a homo nationalis vágyik. Aki leveszi válláról az eligazodás, a választás és a döntés terhét. Aki megszabadítja a szabadságtól, a zsidó-keresztény eredetű kényszertől. És aztán sokadmagával – mint már annyiszor – megint jól megvezeti. 2. A hidegháborút követő hatalmi vákuumból kiemelkedett varangykirály.

NYUGHELY Oly hely, melyen nyugodni lehet, különösen: fekvésre, heverésre való hely; vagy oly lak, melyben valaki mások háborgatásától ment; továbbá az élet fáradalmaitól halál által megszabadultak helye: a sír; általában minden hely, mely nyugalmat ad, vagy látszik adni. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

POSZTKOLONIÁLIS PALÁVER Az europid bűntudat zsarnokságának (Pascal Bruckner) hatására elterjedt vélemények megnyilatkozása, melyekben módszeresen negligálják az egykor koloniális őslakosság kulturális sajátságainak és öntevékenységének hatását önnön végzetükre.

TÉR Kisebb nagyobb széledésű, szétnyúlású, körözetű, öblözetű, s bizonyos határok közé szorult, vagy olyannak képzelt hely, mennyiben fölötte vagy benne valami elfér, állhat, ülhet, fekhetik, elnyúlhatik stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

MEGJELENT libraius.hu 2017.05.17 https://librarius.hu/2017/05/20/apokaliptikailag-korrekt-diskurzus/

COPYRIGHT Tillmann J. A.